Ташламалы шартларда шифаханә-курорт дәвалавына кем дәгъва итә ала

2023 елның 27 гыйнвары, җомга

ТР Министрлар Кабинетының 2011 елның 14 февралендәге 97 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы пенсионерларын шифаханә-курорт дәвалавы белән тәэмин итү тәртибе нигезендә түбәндәге категория гражданнар ташламалы шартларда юлламалар белән тәэмин ителә:

- «Иминият пенсияләре турында», «Россия Федерациясендә хезмәт пенсияләре турында» һәм «Россия Федерациясендә дәүләт пенсия тәэминаты турында» федераль законнары нигезендә пенсия билгеләнгән пенсионерлар, башка нигезләрдә пенсия алучы яисә  «Иминият пенсияләре турында» Федераль законның 8 статьясындагы 1 өлеше нигезендә картлык буенча иминият пенсиясе хокукын бирә торган яшькә җиткәч эш (хезмәт) өчен гомерлек пенсия алучы пенсионерлар;

- 60 яшькә җиткән ирләр һәм 55 яшькә җиткән хатын-кызлар.

Ташламалы шартларда шифаханә-курорт дәвалавы белән тәэмин итү шартлары:

- Татарстан Республикасы территориясендә даими яшәү;

- Татарстан Республикасында билгеләнгән пенсионерның яшәү минимумы күләменең (2023 елга – 10 508 сум) 400 % артмаган уртача айлык керем күләме булу;

- гаиләнең (гражданның) мөлкәти тәэмин ителеше дәрәҗәсе «Татарстан Республикасында халыкка адреслы социаль ярдәм күрсәтү турында» 2004 елның 8 декабрендәге 63-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законына кушымталарның «а»-«г», «е», «ж» пунктларында билгеләнгән дәрәҗәдән түбәнрәк булуы;

- Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендә шифаханә-курорт дәвалануына хокукның булмавы;

- 070/у формасы буенча белешмә белән расланган шифаханә-курорт дәвалавына мохтаҗлык турында медицина күрсәткечләре булу.

Юллама алу өчен шифаханә-курорт дәвалавына мохтаҗ гражданин яшәү урыны буенча социаль яклау территориаль органына түбәндәге ысулларның берсе белән мөрәҗәгать итә:

- шәхсән яки почта аша;

- электрон формада, ТР Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталындагы шәхси кабинет аша;

- электрон формада, Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең (функцияләрнең) бердәм порталындагы шәхси кабинет аша;

- электрон формада Интернет аша.

Дәүләт хезмәтләре порталлары аша гариза биргәндә электрон формада күрсәтелгән документлар яисә аларның электрон образлары мондый документларны төзүгә һәм имзалауга вәкаләтле затлар, шул исәптән нотариуслар тарафыннан закон таләпләре нигезендә электрон имза белән имзаланырга тиеш. Гариза бирүче гаризага гади электрон имза белән кул куя. Аны алу өчен Бердәм идентификация һәм аутентификация системасында теркәлү (аутентификация) процедурасын узарга кирәк, шулай ук хисап язмасын стандарттан югары дәрәҗәгә кадәр расларга кирәк.

Гаризаны почта аша җибәргәндә аңа кертелә торган документларның күчермәләре (шәхесне раслаучы документның күчермәсеннән тыш) Россия Федерациясе законнары нигезендә расланырга тиеш.

2023 елда юллама бәясе 19 274,50 сумнан артмый.

Шифаханә-курорт дәвалавына юллама өчен гражданның үз түләве күләме:

Группа              

Гражданның уртача айлык кеременең Татарстан Республикасында билгеләнгән пенсионерның яшәү минимумы күләменә карата процентта күләме

Юллама өчен гражданның үз түләве күләме, юллама бәясеннән %

Юллама өчен гражданның үз түләве күләме, сум

I

200 гә кадәр (21 016 руб. артык түгел)

     5

963,73 артык түгел

II

200 дән 250 гә кадәр (26 270 руб. артык түгел)

     10

1927,45 артык түгел

III

250 дән 300 гә кадәр (31 524 руб. артык түгел)

     15

2891,18 артык түгел

IV

300 дән 350 гә кадәр (36 778 руб. артык түгел)

     20

3854,90 артык түгел

V

350 дән 400 гә кадәр (42 032 руб. артык түгел)

     25

4818,63 артык түгел

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International