Бушлай юридик ярдәм күрсәтү турында гомуми мәгълүмат

I. Түләүсез юридик ярдәм күрсәтү тәртибе һәм очраклары

Түләүсез юридик ярдәм алу өчен үзең белән түбәндәге документларны алырга кирәк:

паспорт яки башка шәхесне раслый торган документ күчермәсен;

түләүсез юридик ярдәм алуга хокуклы булган гражданнар категориясенә караганлыкны раслаучы документлар.

Мөрәҗәгатьләрне язма рәвештә түбәндәге адрес буенча юлларга кирәк: 420044, Казан шәһәре, Волгоград урамы, 47, электрон документ рәвешендәге мөрәҗәгатьләрне - E-mail: mtsz@tatar.ru электрон адресына.

III. Татарстан Республикасы юстициясенең компетенциясе һәм эшчәнлек тәртибе, вазыйфаи затларның вәкаләтләре

Министрлыкның, вәкаләтләре вазыйфаи затларның компетенциясе һәм эшчәнлек тәртибе «Татарстан Республикасының юстиция министрлыгы мәсьәләләре» 22.02.2006 елдагы 68 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының карары белән расланган Министрлыкның Нигезләмәсе белән билгеләнде

IV. Дәүләт хезмәтләре күрсәтү кагыйдәләре

Дәүләт хезмәте күрсәтү кагыйдәләре Министрлыкның административ регламентлары белән каралган.

V. Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы, шулай ук аның вазыйфаи затларының гамәлләренә нигез, шартлар һәм шикаять бирү тәртибе

Гражданин Министрлык, Министрлыкның вазыйфаи затларының карарлары һәм гамәлләренә судка кадәр һәм суд тәртибендә шикаять бирергә хокуклы.

VI. Гражданнарның юридик әһәмиятле гамәлләр һәм типик юридик хаталар ясау тәртибе

Түләүсез юридик ярдәм күрсәтү кысаларында гражданнарның һәм Министрлыкның үзара эшләүнең төп формасы булып язма һәм телдән мөрәҗәгатьләр тора.

Күрсәтелгән үзара хезмәттәшлекнең тәртибе “Россия Федерациясе гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында” 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы федераль законы белән билгеләнә.

Соңгы яңарту: 2019 елның 27 июне, 11:26

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International